تبلیغات
ارتباط جمعی - انواع مدل های ارتباطیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-09:17 ب.ظ

نویسنده :معصومه آقامحمدی

انواع مدل های ارتباطی

مدل دیوید برلو

-         این مدل حاوی چهار عنصر منبع،پیام،کانال و گیرنده می باشد:

منبع و گیرنده:

-         مسایل مطرح در مورد منبع (source) و گیرنده(receiver) عبارت است از مهارتهای عمومی/نگرش/دانش/سیستم های اجتماعی پیرامون/فرهنگ.

پیام:

 در این مدل شامل (محتوا،عناصر،نحوه ارائه ساختار و کد) می باشد.

کانال:

-         کانالهای مطرح عبارتند از (کانال دیدن،شنیدن،لمس کردن،بوسیدن وچشیدن)

-         منبع می تواند شخص یا گروه معین باشد.یک منبع با ایده ها،نیازها،مقاصد،اطلاعات و هدفی برای ارتباط ،،جزء اول یک فراگرد ارتباط است.

-         هدف منبع به شکل پیام توضیح داده می شود.یک پیام ،رفتاری است فیزیکی و در د سترس.

-         اجزایی که در این مدل مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :منبع ارتباط/رمزگذار/پیام/کانال/رمزخوان/گیرنده ارتباط

-         در این مدل پارازیت در مفهومی گسترده تر از مدل شرام مورد تاکید قرارگرفته است.

-         برلو ،پارازیت را بطور گسترده شامل عواملی می داندکه در هر یک از اجزای ارتباطی می تواند باشد.

پارازیت و صحت(fidelity) مانند یک سکه دو رو هستند،با افزایش یکی دیگری کم می شود.

نکته:

گفتیم چهار نوع عامل در منبع وجود دارد که می تواند صحت را افزایش بدهد:مهارتهای ارتباطی/نگرش/سطح دانش/موقعیت منبع در یک سیستم فرهنگی اجتماعی.

مهارتها ی ارتباطی:مهارت رمز گذاری/مهارت نوشتن/گفتن/مهارت خواندن /مهارت شنیدن/مهارت فکر یا تعقل/مهارت استفاده از اشارات و حرکات

نگرشها                نگرش های موثر در ارتباط                       نگرش منبع نسبت به خود

 
2)نگرش ها :

نگرش های موثر در ارتباط عبارتند از

الف)نگرش منبع نسبت به خود

ب)نگرش منبع  نسبت به مطلب خودش

ج) نگرش نسبت به گیرنده

3)سطح دانش: یک منبع برای ارتباط موثر علاوه بر مهارتهای ارتباطی نیاز به سطح مناسبی از دانش دارد.

4)موقعیت منبع در یک سیستم اجتماعی- فرهنگی: نقش فرد در سیستم فرهنگی –اجتماعی؟ پایگاه او؟زمینه فرهنگی سیستم ارتباط؟باورهاو ارزشهای حاکم بر جامعه؟شکلهای رفتاری مورد قبول؟انتظارات شخص از او و انتظارات او از دیگران؟مسایلی است که می با یست ضمیمه شود.

- سیستم اجتماعی فرهنگی در موارد زیر نقش دارد:

انتخاب کلمات افراد/هدف از ارتباط/معنی های مورد نظر برای یک کلمه /گیرنده گانی که انتخاب می کنند/نوع کانال

نکته: مهارت هایی که  جهت منبع پیام مطرح شد برای گیرنده نیز مطرح است.

کانال: اگر پیام را مانند بسته ای بدانیم که قرار است سوار یک قایق از طریق جریان آب به سمت دیگر رودخانه برده شود در این شرایط می توان سه معنی اصلی برای کانال در نظر گرفت:

1)      روشهای رمز گذاری و رمز خوانی پیام(باراندازها)

2)      وسیله نقلیه پیام(قایق)

3)      وسیله نقلیه حمل کننده(آب)

-         در ارتباطات انسانی حس ها را به مشابه باراندازها و به طور مثال وسایل ارتباط جمعی را به عنوان قایق در نظر می گیرند.

-         انتخاب کانال مناسب بر اساس محتوا،رمزو نحوه ارائه پیام صورت می گیرد.

مدل ارتباطی بکر

مدلی است که در آن عوامل و ریشه های شکل گیری پیام در فرستنده بررسی شده است.

-         اکثر کنشهای ارتباطی از عناصری شکل می گیرند که ناشی از بیش از یک وضع اجتماعی است.

-         در این مدل پیامهای دریافتی منبع ریشه های پیام را تشکیل می دهند. و در مدل بکر بصورت موزاییک نشان داده می شود.

-         تفاوت های فردی در دریافت پیام موثرند.

-         در واقع علاوه بر روابط بین واحدهای اطلاعاتی، روابط داخلی خاصی نیز وجود دارد.موزاییک به عنوان یک واحد اطلاعاتی از طریق اجتماع به فرد می رسد.

مدل وایت

این مفهوم دلالت بر هر نوع عملی می کند که سازمانهای ارتباطی برای انتخاب یا رد و یا  پس زدن مضنونهای بالقوه برای انتشار انجام می دهند.

-         این مفهوم اولین بار توسط کرت لوین بکار برده شد،اطلاعات همیشه در کانالهایی قرار می گیردکه حاوی منطقه دروازه است.منطقه ای که در آنجا تصمیمها بر اساس مقررات بی طرفانه یا مقررات شخصی از سوی دروازبانان اتخاذ می شود.

مدل براس وستلی و مالکم مک لین

-         مدلی است که تفاوت بین ارتباط جمعی  با ارتباط میان فردی را بررسی می کند.

-         تفاوت عمده بین این دو را اینگونه توضیح می دهند:

1-     ارتباطات چهره به چهره در بر گیرنده بارهای عاطفی و احساسی بیشتری است.

2-     در ارتباطات چهره به چهره ،باز خورد به صورت سریع روی می دهد.

3-   در ارتباط چهره به چهره بین A و B یک نوع نظارت متقاطع انجام می شود. سهم این نظارت متقاطع برایA بیشتر ازB است.بین فرد Aو X با فرد B یک رابطه منظم وجود دارد.X  در واقع می تواند یک موضوع آشنا از دیدگاه B باشد.جهان تلفیقی از X هاست و این X ها ممکن است شامل X  های فرد A نیز باشند.B در حوزه حسی خود X های بالقوه نا محدودی دارد.و از میان X ها آنهایی را نتخاب می کند که به حداکثر خشنودی و رضایت منتج شود.

مساله مهم این است که این Xها یا پیامها،ویژگی های یک محرک را دارند و مثل هر محرکی ،به دنبال پاسخی ظهور خواهد کرد.

مثال: فرض کنید فرد B دارد از پنجره خانه اش بیرون را نگاه می کند ناگهان شعله هایی از آتش را در خانه همسایه می بیند.در این لحظه فرد B بر اساس X هایی که در واقع بدون A به او رسیده است باید پاسخ دهد و در آن وضعیت کاری بکند.

در این وضعیت به نقش دیگری احتیاج پیدا می شود که C نامیده می شود.این فرد C کسی است که در اوضاعی که تماس و مرتبط شدن از طرق دیگر برای B غیر ممکن است از او استفاده می کند.وجود فرد C سبب می شود که فرد B برای دستیابی به آن خشنودی و حل آن مسائل که مکررا" به آن اشاره شد از یک محیط گسترده تر استفاده کند.در واقع اثر افزایش نقشC ،گستردگی محیط برای B  است. 

-         بر اساس این مدل این پیام ها به دو صورت پیام مفید و غیر مفید تقسیم می شوند:

 

-         پیام مفید: پیامی است که با این هدف از سویA منشا گرفته که ادراک B را از یک X تقویت کند.

-         پیام غیر مفید: پیامی است که به B منتقل می شود(چه مستقیم و چه به وسیله یک C ) بدون قصد و منظوری برای تحت تاثیر قرار دادن B از سوی ارتباط گر.

مدل مک نلی

این مدل به نقش انواع ارتباط گران میانجی بین رویداد و گیرندگان نهایی اشاره می کند.برای نخستین بار در جریان اخبار بین المللی این مدل انتشار یافت.

در مدل مک نلی ،جریان اخبار به صورت فرضی  چنین در نظر گرفته می شود.اگر خبر نگار را بصورتc1 ،مسئول بنگاه خبری در آن شهر بصورت c2 و متن خبر ارسالی بصورت s در نظر بگیریم.خبری که در دسترس c2 قرار گرفته می شود ممکن است در دفتر منطقه ای  کمی تغییر کند و خلاصه آن در اختیار s1 قرار گیرد.این چر خه ادامه دارد تا خبر مذکور مسیر طولانی و پر از ارتباط گران میانجی را طی کند و به گیرندگان خبر برسد.

مک کوایل درباره این مدل می نویسد:« نخست حقیقت آن است که مهم ترین عمل دروازبانی خبر به ویژه در مورد اخبار بین المللی پیش از آنکه به روزنامه برسد اتفاق می افتد.دوم آنکه دروازبانی خبر صرفا"پذیرش یا رد یک خبر نیست بلکه میانجی ها اغلب شکل و ذات این مطلب را تا زمانی که بدست گیرندگان نهایی برسد تغییر می دهند.سوم،عمل دروازبانی خبر در مرحله انتشار از سوی وسیله ارتباط جمعی پایان نمی یابد بلکه گیرندگان ابتدایی خبرنیز اغلب نقش دروازه بانان خبر را برای دیگران ایفا می کنند و چهارم آنکه باز خورد کمتر اتفاق می افتد و اغلب اگر هم باشد با کمی تغییر انجام می شود.

مدل ارتباطی گربنر

این مدل نخستین بار در سال 1956 مطرح شد. ویژگی این مدل آن است که می تواند گونه های مختلف شرایط ارتباطی را توصیف کند. این مدل برای توصیف یک فراگرد ساده مثل پیام و رویدادهای مربوط به آن قابل استفاده است و می تواند پاسخهایی درباره طبیعت و اثر متقابل شناخت و ادراک از یک سو و تولید پیام از سوی دیگر عرضه کند.این مدل،هم برای پیام های کلامی و هم انواع پیامهای تصویری و گرافیکی قابل استفاده است.

مدل گرینبر سوالهای لاسول را بصورت زیر توسعه می دهدو مطرح می کند:

1-     یک شخص

2-     یک رویداد را درک می کند،

3-     وبه آن واکنش نشان می دهد،

4-     در یک شرایط و موقعیت خاص،

5-     به خاطر مقاصد و هدفهایی،

6-     توسط امکاناتی که در دسترس دارد،

7-     به شکل و فرمی خاص،

8-     و زمینه ای ویژه

9-     برای انتقال محتوا،

10- با نتایجی.

 ا لبته تمام این عناصر در داخل مدل گرنبر نشان داده نشده است.این مدل در سطوح مختلف مفید است و نشان می دهد که فراگرد ارتباط انسانی،یک فراگرد ذهنی ،انتخابی،متنوع و متغیر و غیر قابل پیش بینی است.در واقع سیستم ارتباط انسانی یک سیستم باز است.

یش مدل ارسطو

ارسطو ارتباط را علم نمی دانست.او هدف از ارتباط را ترغیب می دانست. این مدل شامل سه عنصر

-گوینده

گفتار

 مخاطب است

از دید ارسطو ارتباط فاقد ویژگی خاص واصول منظم می باشد.

 نظرات() 
contoh skripsi
چهارشنبه 28 آذر 1397 01:59 ق.ظ
Greetings from Colorado! I'm bored to tears at
work so I decided to browse your blog on my iphone
during lunch break. I love the information you present here and can't wait to
take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog
loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyhow, superb blog!
download contoh skripsi
جمعه 23 آذر 1397 09:50 ب.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful article.
Thank you for supplying this info.
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:57 ق.ظ

You actually mentioned this very well.
where cheapest cialis free generic cialis recommended site cialis kanada cialis daily generic cialis in vietnam buy brand cialis cheap cialis australian price buy name brand cialis on line tadalafil buying cialis in colombia
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:45 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
buy cheap cialis in uk how does cialis work cialis super kamagra cialis cipla best buy cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis vs levitra the best choice cialis woman generic cialis pill online buy original cialis cialis kaufen wo
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous data!

cialis generisches kanada cialis bula walgreens price for cialis cialis coupons best generic drugs cialis cialis cost look here cialis cheap canada canada discount drugs cialis cialis super acti venta cialis en espaa
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:58 ق.ظ

With thanks! An abundance of stuff.

buy cialis cheap 10 mg canada discount drugs cialis il cialis quanto costa cialis generika i recommend cialis generico wow look it cialis mexico viagra vs cialis cialis pills recommended site cialis kanada prix cialis once a da
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Point effectively applied.!
dose size of cialis cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet 200 cialis coupon order generic cialis online cialis pills price each click here cialis daily uk cialis professional from usa look here cialis cheap canada how to buy cialis online usa
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:31 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
where to buy cialis in ontario buy generic cialis cialis dosage amounts brand cialis generic interactions for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg best price canadian discount cialis dosagem ideal cialis buying brand cialis online
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:34 ب.ظ

Very good content. Kudos.
brand cialis generic cialis generic buy online cialis 5mg sialis cialis tablets for sale cialis diario compra generic low dose cialis buy cialis cheap 10 mg cialis efficacit cialis 100 mg 30 tablet
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Good information, Regards.
achat cialis en suisse costo in farmacia cialis tadalafil generic wow cialis 20 rx cialis para comprar generic cialis pill online cialis therapie cialis generico online bulk cialis cialis great britain
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Appreciate it! Lots of facts!

buying cialis on internet canadian discount cialis cialis online napol ou acheter du cialis pas cher generic cialis with dapoxetine look here cialis order on line acquisto online cialis pastillas cialis y alcoho cialis cost cialis per paypa
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Factor effectively regarded..
cialis 5 mg achat cialis en europe cialis daily new zealand generic cialis at walmart look here cialis order on line cialis tablets for sale cialis prezzo al pubblico cialis prezzo di mercato only now cialis 20 mg miglior cialis generico
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:18 ق.ظ

You said this perfectly!
we choice cialis pfizer india canadian discount cialis cialis online cialis 30 day trial coupon acheter du cialis a geneve venta cialis en espaa cialis for sale in europa canadian discount cialis only best offers cialis use cialis mit grapefruitsaft
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Truly quite a lot of useful knowledge.
cialis tablets for sale generic cialis in vietnam cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery tarif cialis france cialis flussig estudios de cialis genricos cialis 20 mg cilas buying cialis in colombia
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ق.ظ

You made your stand very clearly.!
cost of cialis cvs cialis 50 mg soft tab cialis name brand cheap purchasing cialis on the internet cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen trusted tabled cialis softabs rx cialis para comprar prices on cialis 10 mg legalidad de comprar cialis
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ب.ظ

Wow tons of very good information!
cialis super kamagra buy cialis low dose cialis blood pressure import cialis buy cialis uk no prescription cialis generico buy cheap cialis in uk cialis for sale south africa viagra or cialis look here cialis cheap canada
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:19 ق.ظ

You said that well.
cialis tadalafil online are there generic cialis il cialis quanto costa cialis sans ordonnance generic cialis at walmart buy original cialis click here cialis daily uk cialis dosage recommendations achat cialis en europe cialis super acti
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:28 ب.ظ

You actually stated it wonderfully!
generic cialis at the pharmacy cialis qualitat trusted tabled cialis softabs we recommend cheapest cialis buy cialis online nz cialis super acti cialis 50 mg soft tab cilas canada discount drugs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You actually explained this adequately!
cialis 5 effetti collaterali cialis australian price cialis 10mg prix pharmaci cialis great britain we choice cialis uk sublingual cialis online acquistare cialis internet cialis savings card cialis flussig where cheapest cialis
Сialis
چهارشنبه 16 آبان 1397 05:08 ق.ظ
Hi there every one, here every person is sharing these familiarity, therefore it's
nice to read this web site, and I used to go to see this webpage daily.
buy cialis uk
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:09 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
buy cheap cialis in uk cipla cialis online we like it cialis soft gel cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato cialis dose 30mg where cheapest cialis acquistare cialis internet cialis lowest price cialis generico in farmacia
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 04:57 ق.ظ

You actually mentioned that really well.
we use it 50 mg cialis dose cialis cipla best buy female cialis no prescription ou trouver cialis sur le net prix de cialis sublingual cialis online cialis italia gratis tesco price cialis cialis ahumada cialis 5mg billiger
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:34 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis daily reviews side effects for cialis cialis generico cialis generic tadalafil buy female cialis no prescription precios de cialis generico generic cialis levitra canadian cialis cialis prezzo di mercato recommended site cialis kanada
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

Thanks! An abundance of postings.

costo in farmacia cialis cilas cialis therapie cialis 20 mg best price cialis 20 mg cut in half prices on cialis 10 mg india cialis 100mg cost walgreens price for cialis cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg funziona
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

You expressed that terrifically!
buy discount viagra online where to buy viagra with prescription buy viagra where buy viagra brand online getting viagra uk buy pfizer viagra online online pharmacy viagra generic viagra without presc uk cheap viagra tablets buy cheap viagra online with prescription
http://viabiovit.com/female-viagra-without-prespri.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:38 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific stuff!
where can i purchase viagra sildenafil generic uk is it illegal to buy viagra online price of viagra tablets buy sildenafil online cheap viagra order uk best place to buy viagra online how can i buy viagra online online prescription for viagra buying viagra in china
ciri ciri sipilis
دوشنبه 1 مرداد 1397 02:07 ب.ظ
Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come
with almost all vital infos. I would like to look more posts like this .
Viagra kaufen
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:21 ق.ظ

Fantastic postings. Thanks!
order sildenafil cheap generic viagra uk viagra cheap uk get online prescription for viagra buy viagra online next day delivery uk online pharmacy how to get viagra prescription online generic viagra online usa cheap generic sildenafil buy viagra for women
obat kutil untuk kelamin pria
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:36 ق.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
wonderful blog!
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:39 ب.ظ

Kudos, Useful stuff.
achat cialis en suisse cialis 20mg preis cf cialis cost cialis professional yohimbe only now cialis for sale in us cialis 100mg suppliers usa cialis online cialis daily reviews try it no rx cialis acheter du cialis a geneve
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30