تبلیغات
ارتباط جمعی - انواع مدل های ارتباطیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-10:17 ب.ظ

نویسنده :معصومه آقامحمدی

انواع مدل های ارتباطی

مدل دیوید برلو

-         این مدل حاوی چهار عنصر منبع،پیام،کانال و گیرنده می باشد:

منبع و گیرنده:

-         مسایل مطرح در مورد منبع (source) و گیرنده(receiver) عبارت است از مهارتهای عمومی/نگرش/دانش/سیستم های اجتماعی پیرامون/فرهنگ.

پیام:

 در این مدل شامل (محتوا،عناصر،نحوه ارائه ساختار و کد) می باشد.

کانال:

-         کانالهای مطرح عبارتند از (کانال دیدن،شنیدن،لمس کردن،بوسیدن وچشیدن)

-         منبع می تواند شخص یا گروه معین باشد.یک منبع با ایده ها،نیازها،مقاصد،اطلاعات و هدفی برای ارتباط ،،جزء اول یک فراگرد ارتباط است.

-         هدف منبع به شکل پیام توضیح داده می شود.یک پیام ،رفتاری است فیزیکی و در د سترس.

-         اجزایی که در این مدل مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :منبع ارتباط/رمزگذار/پیام/کانال/رمزخوان/گیرنده ارتباط

-         در این مدل پارازیت در مفهومی گسترده تر از مدل شرام مورد تاکید قرارگرفته است.

-         برلو ،پارازیت را بطور گسترده شامل عواملی می داندکه در هر یک از اجزای ارتباطی می تواند باشد.

پارازیت و صحت(fidelity) مانند یک سکه دو رو هستند،با افزایش یکی دیگری کم می شود.

نکته:

گفتیم چهار نوع عامل در منبع وجود دارد که می تواند صحت را افزایش بدهد:مهارتهای ارتباطی/نگرش/سطح دانش/موقعیت منبع در یک سیستم فرهنگی اجتماعی.

مهارتها ی ارتباطی:مهارت رمز گذاری/مهارت نوشتن/گفتن/مهارت خواندن /مهارت شنیدن/مهارت فکر یا تعقل/مهارت استفاده از اشارات و حرکات

نگرشها                نگرش های موثر در ارتباط                       نگرش منبع نسبت به خود

 
2)نگرش ها :

نگرش های موثر در ارتباط عبارتند از

الف)نگرش منبع نسبت به خود

ب)نگرش منبع  نسبت به مطلب خودش

ج) نگرش نسبت به گیرنده

3)سطح دانش: یک منبع برای ارتباط موثر علاوه بر مهارتهای ارتباطی نیاز به سطح مناسبی از دانش دارد.

4)موقعیت منبع در یک سیستم اجتماعی- فرهنگی: نقش فرد در سیستم فرهنگی –اجتماعی؟ پایگاه او؟زمینه فرهنگی سیستم ارتباط؟باورهاو ارزشهای حاکم بر جامعه؟شکلهای رفتاری مورد قبول؟انتظارات شخص از او و انتظارات او از دیگران؟مسایلی است که می با یست ضمیمه شود.

- سیستم اجتماعی فرهنگی در موارد زیر نقش دارد:

انتخاب کلمات افراد/هدف از ارتباط/معنی های مورد نظر برای یک کلمه /گیرنده گانی که انتخاب می کنند/نوع کانال

نکته: مهارت هایی که  جهت منبع پیام مطرح شد برای گیرنده نیز مطرح است.

کانال: اگر پیام را مانند بسته ای بدانیم که قرار است سوار یک قایق از طریق جریان آب به سمت دیگر رودخانه برده شود در این شرایط می توان سه معنی اصلی برای کانال در نظر گرفت:

1)      روشهای رمز گذاری و رمز خوانی پیام(باراندازها)

2)      وسیله نقلیه پیام(قایق)

3)      وسیله نقلیه حمل کننده(آب)

-         در ارتباطات انسانی حس ها را به مشابه باراندازها و به طور مثال وسایل ارتباط جمعی را به عنوان قایق در نظر می گیرند.

-         انتخاب کانال مناسب بر اساس محتوا،رمزو نحوه ارائه پیام صورت می گیرد.

مدل ارتباطی بکر

مدلی است که در آن عوامل و ریشه های شکل گیری پیام در فرستنده بررسی شده است.

-         اکثر کنشهای ارتباطی از عناصری شکل می گیرند که ناشی از بیش از یک وضع اجتماعی است.

-         در این مدل پیامهای دریافتی منبع ریشه های پیام را تشکیل می دهند. و در مدل بکر بصورت موزاییک نشان داده می شود.

-         تفاوت های فردی در دریافت پیام موثرند.

-         در واقع علاوه بر روابط بین واحدهای اطلاعاتی، روابط داخلی خاصی نیز وجود دارد.موزاییک به عنوان یک واحد اطلاعاتی از طریق اجتماع به فرد می رسد.

مدل وایت

این مفهوم دلالت بر هر نوع عملی می کند که سازمانهای ارتباطی برای انتخاب یا رد و یا  پس زدن مضنونهای بالقوه برای انتشار انجام می دهند.

-         این مفهوم اولین بار توسط کرت لوین بکار برده شد،اطلاعات همیشه در کانالهایی قرار می گیردکه حاوی منطقه دروازه است.منطقه ای که در آنجا تصمیمها بر اساس مقررات بی طرفانه یا مقررات شخصی از سوی دروازبانان اتخاذ می شود.

مدل براس وستلی و مالکم مک لین

-         مدلی است که تفاوت بین ارتباط جمعی  با ارتباط میان فردی را بررسی می کند.

-         تفاوت عمده بین این دو را اینگونه توضیح می دهند:

1-     ارتباطات چهره به چهره در بر گیرنده بارهای عاطفی و احساسی بیشتری است.

2-     در ارتباطات چهره به چهره ،باز خورد به صورت سریع روی می دهد.

3-   در ارتباط چهره به چهره بین A و B یک نوع نظارت متقاطع انجام می شود. سهم این نظارت متقاطع برایA بیشتر ازB است.بین فرد Aو X با فرد B یک رابطه منظم وجود دارد.X  در واقع می تواند یک موضوع آشنا از دیدگاه B باشد.جهان تلفیقی از X هاست و این X ها ممکن است شامل X  های فرد A نیز باشند.B در حوزه حسی خود X های بالقوه نا محدودی دارد.و از میان X ها آنهایی را نتخاب می کند که به حداکثر خشنودی و رضایت منتج شود.

مساله مهم این است که این Xها یا پیامها،ویژگی های یک محرک را دارند و مثل هر محرکی ،به دنبال پاسخی ظهور خواهد کرد.

مثال: فرض کنید فرد B دارد از پنجره خانه اش بیرون را نگاه می کند ناگهان شعله هایی از آتش را در خانه همسایه می بیند.در این لحظه فرد B بر اساس X هایی که در واقع بدون A به او رسیده است باید پاسخ دهد و در آن وضعیت کاری بکند.

در این وضعیت به نقش دیگری احتیاج پیدا می شود که C نامیده می شود.این فرد C کسی است که در اوضاعی که تماس و مرتبط شدن از طرق دیگر برای B غیر ممکن است از او استفاده می کند.وجود فرد C سبب می شود که فرد B برای دستیابی به آن خشنودی و حل آن مسائل که مکررا" به آن اشاره شد از یک محیط گسترده تر استفاده کند.در واقع اثر افزایش نقشC ،گستردگی محیط برای B  است. 

-         بر اساس این مدل این پیام ها به دو صورت پیام مفید و غیر مفید تقسیم می شوند:

 

-         پیام مفید: پیامی است که با این هدف از سویA منشا گرفته که ادراک B را از یک X تقویت کند.

-         پیام غیر مفید: پیامی است که به B منتقل می شود(چه مستقیم و چه به وسیله یک C ) بدون قصد و منظوری برای تحت تاثیر قرار دادن B از سوی ارتباط گر.

مدل مک نلی

این مدل به نقش انواع ارتباط گران میانجی بین رویداد و گیرندگان نهایی اشاره می کند.برای نخستین بار در جریان اخبار بین المللی این مدل انتشار یافت.

در مدل مک نلی ،جریان اخبار به صورت فرضی  چنین در نظر گرفته می شود.اگر خبر نگار را بصورتc1 ،مسئول بنگاه خبری در آن شهر بصورت c2 و متن خبر ارسالی بصورت s در نظر بگیریم.خبری که در دسترس c2 قرار گرفته می شود ممکن است در دفتر منطقه ای  کمی تغییر کند و خلاصه آن در اختیار s1 قرار گیرد.این چر خه ادامه دارد تا خبر مذکور مسیر طولانی و پر از ارتباط گران میانجی را طی کند و به گیرندگان خبر برسد.

مک کوایل درباره این مدل می نویسد:« نخست حقیقت آن است که مهم ترین عمل دروازبانی خبر به ویژه در مورد اخبار بین المللی پیش از آنکه به روزنامه برسد اتفاق می افتد.دوم آنکه دروازبانی خبر صرفا"پذیرش یا رد یک خبر نیست بلکه میانجی ها اغلب شکل و ذات این مطلب را تا زمانی که بدست گیرندگان نهایی برسد تغییر می دهند.سوم،عمل دروازبانی خبر در مرحله انتشار از سوی وسیله ارتباط جمعی پایان نمی یابد بلکه گیرندگان ابتدایی خبرنیز اغلب نقش دروازه بانان خبر را برای دیگران ایفا می کنند و چهارم آنکه باز خورد کمتر اتفاق می افتد و اغلب اگر هم باشد با کمی تغییر انجام می شود.

مدل ارتباطی گربنر

این مدل نخستین بار در سال 1956 مطرح شد. ویژگی این مدل آن است که می تواند گونه های مختلف شرایط ارتباطی را توصیف کند. این مدل برای توصیف یک فراگرد ساده مثل پیام و رویدادهای مربوط به آن قابل استفاده است و می تواند پاسخهایی درباره طبیعت و اثر متقابل شناخت و ادراک از یک سو و تولید پیام از سوی دیگر عرضه کند.این مدل،هم برای پیام های کلامی و هم انواع پیامهای تصویری و گرافیکی قابل استفاده است.

مدل گرینبر سوالهای لاسول را بصورت زیر توسعه می دهدو مطرح می کند:

1-     یک شخص

2-     یک رویداد را درک می کند،

3-     وبه آن واکنش نشان می دهد،

4-     در یک شرایط و موقعیت خاص،

5-     به خاطر مقاصد و هدفهایی،

6-     توسط امکاناتی که در دسترس دارد،

7-     به شکل و فرمی خاص،

8-     و زمینه ای ویژه

9-     برای انتقال محتوا،

10- با نتایجی.

 ا لبته تمام این عناصر در داخل مدل گرنبر نشان داده نشده است.این مدل در سطوح مختلف مفید است و نشان می دهد که فراگرد ارتباط انسانی،یک فراگرد ذهنی ،انتخابی،متنوع و متغیر و غیر قابل پیش بینی است.در واقع سیستم ارتباط انسانی یک سیستم باز است.

یش مدل ارسطو

ارسطو ارتباط را علم نمی دانست.او هدف از ارتباط را ترغیب می دانست. این مدل شامل سه عنصر

-گوینده

گفتار

 مخاطب است

از دید ارسطو ارتباط فاقد ویژگی خاص واصول منظم می باشد.

 نظرات() 
Viagra kaufen
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:21 ق.ظ

Fantastic postings. Thanks!
order sildenafil cheap generic viagra uk viagra cheap uk get online prescription for viagra buy viagra online next day delivery uk online pharmacy how to get viagra prescription online generic viagra online usa cheap generic sildenafil buy viagra for women
obat kutil untuk kelamin pria
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:36 ق.ظ
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
wonderful blog!
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:39 ب.ظ

Kudos, Useful stuff.
achat cialis en suisse cialis 20mg preis cf cialis cost cialis professional yohimbe only now cialis for sale in us cialis 100mg suppliers usa cialis online cialis daily reviews try it no rx cialis acheter du cialis a geneve
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:33 ب.ظ

Helpful forum posts. Kudos.
sublingual cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis daily achat cialis en suisse cialis official site cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg cut in half cialis generico lilly canadian discount cialis comprar cialis navarr
swordigo hack
پنجشنبه 28 دی 1396 01:12 ق.ظ
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up something new from right here.
I did however expertise several technical issues using
this web site, since I experienced to reload the website many
times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if
ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again very soon.
Mira
جمعه 17 آذر 1396 04:31 ق.ظ
This design is spectacular! You certainly know
how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos,
I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)
Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 07:41 ب.ظ
چه اتفاقی میافتد، روزانه به وبلاگهای شما وارد میشوم. سبک داستان داستان شما فوق العاده است، نگه داشتن آن!
ask a psychic
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:49 ب.ظ
قدردانی پدرم که در رابطه با این موضوع به من گفت
وب سایت، این صفحه وب در واقع قابل توجه است.
reathawussow.wordpress.com
شنبه 14 مرداد 1396 08:52 ب.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this blog before but
after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back often!
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
This website definitely has all the info I wanted about this
subject and didn't know who to ask.
Emilie
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:00 ب.ظ
I think this is one of the most vital info for me. And i'm glad reading your article.
But should remark on few general things, The site style
is great, the articles is really excellent : D. Good job,
cheers
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:05 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز
آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه
در حالی که. من با این حال مشکل خود را با جهش در منطق و
یک خواهد را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من را بدون
شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Nan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:26 ق.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It is the little changes which will make the most important
changes. Thanks a lot for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر